(0)

Selecteer Regio

Interim: informeer je hier

Meer informatie over je rechten en plichten als uitzendkracht.


Hoe word ik uitzendkracht?

Je kan je gratis inschrijven bij uitzendkantoor. Wat houdt deze inschrijving in? Ben je verplicht opdrachten te aanvaarden? Mag het uitzendkantoor je testen? Hoe moet je contract er uitzien? En moet je een proeftijd doorlopen?

Inschrijven bij een uitzendkantoor

Als je als uitzendkracht wilt werken, kan je je inschrijven bij verscheidene uitzendkantoren. De inschrijving is gratis. Het uitzendkantoor mag je hiervoor niets vragen. De inschrijving houdt in dat het uitzendkantoor voor jou een passende job wil zoeken.
Het uitzendkantoor kan je niet verplichten een opdracht te aanvaarden. Let op! Als je een opdracht weigert kan je recht op werkloosheidsuitkeringen in gevaar komen.

Informeer je bij de lokale afdelingen van het ABVV of bij je vakcentrale.

Testen

Soms wil men je testen om je vaardigheden na te gaan. Hiervoor word je doorgaans niet betaald. Daarom moeten de testen beperkt zijn in de tijd en mogen zij geen productief karakter hebben. Mocht je toch duidelijk ‘werken’ - langer dan noodzakelijk om je vaardigheden te testen - dan dien je daarvoor een loon te ontvangen.

Heb ik een contract nodig?

Voor elke opdracht moet er tussen jou als uitzendkracht en het uitzendbureau een schriftelijke arbeidsovereenkomst worden gesloten. Dit moet binnen de 2 werkdagen na indiensttreding. Meestal worden weekcontracten gesloten die telkens hernieuwbaar zijn. Maar spijtig genoeg worden ook dikwijls opeenvolgende dagcontracten gesloten.

Je officiële werkgever is het uitzendkantoor, het bedrijf waar je werkt is de gebruiker. De gebruiker is de feitelijke werkgever die bevelen en instructies geeft.

In de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid moeten een aantal verplichte vermeldingen staan. Vakbonden en werkgevers hebben een modelovereenkomst voor uitzendarbeid opgemaakt die aan alle vereisten beantwoordt.

Lees en download hieronder 'Modelovereenkomst voor Uitzendkrachten' (pdf)

Bij het ondertekenen van je arbeidsovereenkomst moet duidelijk gevraagd worden of je akkoord gaat met elektronische loonfiches. Denk goed na voor je 'ja' zegt.

Moet ik een proeftijd doorlopen?

De eerste drie arbeidsdagen worden beschouwd als proefperiode
. Tijdens de proeftijd kunnen beide partijen de overeenkomst beëindigen en dit zonder opzegging en zonder opzegvergoeding. Een dergelijk proefperiode kan maar één enkele keer per opdracht.

Wat is mijn loon en wat zijn mijn arbeidsuren als uitzendkracht?

Hoeveel mag ik als als uitzendkracht verdienen? Heb ik recht op premies? En welke arbeidsuren heb ik?

Hoeveel moet ik verdienen?

Als uitzendkracht heb je recht op het hetzelfde loon als de vaste werknemers die hetzelfde werk doen als jij. Dit geldt ook voor alle andere voordelen en vergoedingen (maaltijdcheques, verplaatsingskosten, ploegenpremies, ecocheques, …) die bij de gebruiker bestaan.

Dikwijls is het loon van het bedrijf hoger dan het minimumloon van de sector. Let erop dat je dat hogere loon ook krijgt. Informeer ernaar bij je vakbond.

Je loon wordt betaald door het uitzendkantoor. Het uitzendkantoor houdt 13,07% sociale zekerheidsbijdrage af van je brutoloon en een bedrijfsvoorheffing van 18% in plaats van 11% zoals voorheen. Daarmee wordt vermeden dat je een hoog supplement moet betalen bij je definitieve belastingaanslag. Als je zeker bent dat 18% bedijfsvoorheffing te weinig is, kun je altijd vragen om meer af te houden.

Ook als uitzendkracht geniet je van de voordelen van de sociale zekerheid. Je bouwt dus ook rechten op voor werkloosheidsuitkeringen, pensioen, ziekteverzekering, beroepsziekten, kindergeld.

Heb ik recht op premies?

Pensioenpremie
Werk je in een sector waar een tweede pensioenpijler bestaat, dan heb je als uitzendkracht recht op een toeslag op je loon, de zgn. ‘pensioenpremie’. Informeer je bij het plaatselijke ABVV of je beroepscentrale.

Voor het ABVV blijft het wettelijk pensioen de absolute prioriteit. De pensioenpremie voor uitzendkrachten moet behouden blijven!

Lees en download hieronder ons pamflet en bekijk de lijst van pensioenpremies per sector.

Eindejaarspremie
Voldoe je aan de voorwaarden, dan ontvang je tijdens de maand december automatisch een formulier van het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten.

Om in december recht te hebben op een eindejaarspremie moet je minstens 65 dagen gewerkt hebben voor één of meer uitzendkantoren in de periode tussen 1 juli van het voorbije jaar en 30 juni van het lopende jaar.
We noemen dit de referteperiode. Heb je slechts 60 dagen gewerkt als uitzendkracht vooraleer je werd aangeworven als vaste werknemer, dan heb je ook recht op een eindejaarspremie.

Sommige afwezigheidsdagen tellen mee voor de berekening van de 65 dagen. Het gaat bijvoorbeeld over de ziektedagen waarvoor een gewaarborgd loon verschuldigd is en de betaalde feestdagen. Heb je twijfels? Contacteer je afdeling of neem contact op met de ABVV-delegee in de onderneming waar je werkt.

Eens je het formulier in handen hebt, meld je je aan bij het plaatselijk ABVV-kantoor dat instaat voor de uitbetaling.

Vanaf 2016 is de brutopremie gelijk aan 8,33% van het brutoloon dat je als uitzendkracht verdiende tijdens het refertejaar.

Van de brutopremie worden afgetrokken:

 • 13,07% sociale zekerheidsbijdragen 
 • 23,22% bedrijfsvoorheffing (belasting) 

De nettopremie bedraagt ongeveer 66% van de brutopremie.

Hoe elke premie precies berekend wordt, vind je op het premiedocument.

Syndicale premie
Ben je lid van het ABVV en je hebt recht op een eindejaarspremie als uitzendkracht, dan heb je ook recht op een syndicale premie van 104 euro (2019). Je syndicale premie wordt tegelijk met je eindejaarspremie betaald, aan de hand van het formulier dat je van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten ontvangt in december.

Welke arbeidsuren heb ik?

Je arbeidsovereenkomst moet de arbeidsduur vermelden. Het kan gaan om voltijdse of deeltijdse arbeid.

De arbeidsduur van de vaste werknemers geldt ook voor jou. Dit is ook zo voor de regeling van de overuren. Arbeidsduurvermindering voor vaste werknemers, is ook van toepassing voor jou. Ofwel heb je recht op inhaalrust, ofwel worden je uren betaald tegen een verhoogd uurloon. De regeling verschilt van bedrijf tot bedrijf. Hiervoor raadpleeg je best je ABVV-delegee in het bedrijf of de ABVV-secretaris die verantwoordelijk is voor het bedrijf waar je werkt.

Is mijn veiligheid en gezondheid gegarandeerd als uitzendkracht?

Wat met mijn veiligheid en gezondheid? Ben ik verplicht een medisch onderzoek te ondergaan? Wie betaalt mijn beschermings-kledij? Wat als ik ziek word? Wat bij een arbeidsongeval?

De bepalingen inzake veiligheid en gezondheid in de onderneming zijn evengoed van toepassing op de uitzendkrachten.

Voor elke nieuwe opdracht moet het uitzendkantoor je een werkpostfiche geven. Deze fiche vermeldt nuttige informatie in verband met de specifieke kenmerken van de arbeidspost, de veiligheids- en gezondheidsrisico's en de voorzorgsmaatregelen. Daar staat ook op welke persoonlijke beschermingsmiddelen je moet gebruiken, en of je een medisch onderzoek moet ondergaan.

Zowel bij het uitzendkantoor als in het bedrijf waar je aan de slag gaat moet je een onthaal krijgen. Bij het onthaal in het uitzendkantoor moet je uitleg krijgen over de werkpostfiche en de administratieve afspraken en regels. Het onthaal in de onderneming dient om je te informeren over de gebruiken en gewoontes in de onderneming, de sociale voorzieningen, het arbeidsreglement en dergelijke meer. Je moet daar ook een peter of meter krijgen die jou kan bijstaan.

Werkkledij en beschermingskledij

Als uitzendkracht moet je dezelfde werkkledij en beschermingsmiddelen krijgen als de andere werknemers die te maken hebben met dezelfde hinder of risico's.
Het bedrijf waar je werkt is moet de werkkledij en de beschermingsmiddelen ter beschikking stellen en onderhouden. Over het onderhoud kunnen in sommige sectoren andere afspraken bestaan. Die gelden dan ook voor de uitzendkrachten.

Geregeld vragen uitzendkantoren een waarborg voor werkkledij of beschermingsmiddelen. In sommige gevallen wordt die zelfs afgehouden van het loon. Dit is onwettelijk! Dergelijke praktijken moet je zo snel mogelijk melden bij je ABVV-delegee of je ABVV-kantoor.

Arbeidsongeval

Word je het slachtoffer van een arbeidsongeval? Laat je eerst verzorgen. Meld je ongeval zo snel mogelijk aan je
rechtstreekse verantwoordelijke en aan je uitzendkantoor. Het uitzendkantoor zorgt voor de aangifte van het arbeidsongeval bij de verzekeringsmaatschappij.

Geneeskundig onderzoek

Als je als uitzendkracht een risicofunctie vervult, moet je een geneeskundig onderzoek ondergaan bij de arbeidsgeneesheer. Je krijgt dan een getuigschrift en dat blijft een heel jaar geldig, voor dezelfde risico's. Zo'n onderzoek is zeer belangrijk omdat de dokter controleert of je functie geen risico's inhoudt voor je gezondheid. Als je een verplicht medisch onderzoek moet ondergaan, heb je recht op loon voor de duur van dit onderzoek en op de verplaatsingsvergoeding.

Wat als ik ziek word?

Ben je ziek, verwittig dan onmiddellijk het bedrijf waar je werkt en ook het uitzendkantoor. Binnen de 2 werkdagen moet je een medisch attest aan het uitzendkantoor overmaken. Veiligheidshalve vraag je je geneesheer ook een ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ dat je naar je ziekenfonds stuurt. Het document is te verkrijgen bij je ziekenfonds.

Je wordt ziek terwijl je een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid hebt.

 • Als je minder dan één maand voor het uitzendkantoor werkt, word je betaald door het ziekenfonds.
 • Als je reeds één maand of langer voor hetzelfde uitzendkantoor werkt, zelfs bij verschillende bedrijven, dan word je betaald door het uitzendkantoor tot het einde van je arbeidsovereenkomst (100% gewaarborgd weekloon). Daarna betaalt het ziekenfonds.
 • Ben je minder dan 14 dagen ziek dan wordt de eerste dag ziekte niet betaald (de zgn. carenzdag). Indien bij de gebruiker de carenzdag werd afgeschaft, dan is er ook geen carenzdag van toepassing op de uitzendkracht.
 • Bedienden die langer dan 3 maanden voor hetzelfde uitzendkantoor werken hebben recht op gewaarborgd maandloon, beperkt tot de lopende arbeidsovereenkomst.

Je ziekte loopt door na het einde van de arbeidsovereenkomst: recht op een aanvullende vergoeding.

Na het gewaarborgd week- of maandloon val je terug op een uitkering van het ziekenfonds. Je hebt recht op een bijkomende vergoeding van het uitzendkantoor, tot de 30ste dag ziekte. Voor arbeiders is dat 25,88% van het loon, voor bedienden 26,93%.
Voorwaarden:

 • Je moet zelf het bewijs leveren dat je ziekte blijft voortduren na het einde van de arbeidsovereenkomst
 • Je hebt minstens 1 maand anciënniteit bij dezelfde gebruiker en hetzelfde uitzendkantoor

Je wordt ziek na het einde van de arbeidsovereenkomst.

Wanneer je ziek wordt, uiterlijk op de eerste werkdag na het einde van je contract, word je betaald door je ziekenfonds krijg je van het uitzendkantoor een bijkomende vergoeding, gedurende 5 dagen. Ook hier krijgen arbeiders 25,88% van het loon en bedienden 26,93%.
Voorwaarden:

 • 65 dagen gewerkt hebben bij hetzelfde uitzendbureau en bij dezelfde gebruiker
 • Uiterlijk de tweede werkdag na het einde van je contract, het bewijs leveren van je arbeidsongeschiktheid

Heb ik als uitzendkracht recht op verlof en vakantie?

Heb ik als uitzendkracht recht op verlof en vakantie? Wat met feestdagen? Heb ik recht op klein verlet?

Jaarlijkse vakantie

Net zoals iedereen heb je recht op jaarlijkse vakantie volgens het aantal dagen dat je het jaar voordien gewerkt hebt.
De arbeiders krijgen jaarlijks, gewoonlijk in de maand mei, een ‘vakantiecheque’ van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. Bedienden krijgen bij elke betaling van hun loon een vertrekvakantiegeld.

Feestdagen

Als uitzendkracht heb je recht op de feestdagen en de vervangingsdagen voor feestdagen die vallen tijdens je contract. In sommige gevallen moet het uitzendkantoor ook de feestdagen betalen na het einde van je contract, voor zover je niet opnieuw aan het werk bent.

 • uitzendopdracht van minder dan 15 dagen: GEEN recht op loon voor feestdagen die vallen na het einde van de uitzendopdracht;
 • uitzendopdracht van 15 dagen tot één maand: RECHT op loon voor ÉÉN feestdag die valt binnen de 14 dagen na het einde van de uitzendopdracht;
 • uitzendopdracht langer dan één maand: RECHT op loon voor ALLE feestdagen die vallen binnen de 30 dagen na het einde van de uitzendopdracht.

Om dat recht vast te stellen gaat het niet enkel om uitzendopdrachten met contracten van 15 kalenderdagen of langer: ook opeenvolgende korte contracten in een periode van 15 dagen tellen mee.

Klein verlet

Ook uitzendkrachten hebben recht op verlof naar aanleiding van bepaalde familiale gebeurtenissen (huwelijk, geboorte, overlijden van een familielid,…) of om bepaalde burgerplichten te vervullen. Je loon wordt betaald door het uitzendkantoor.
 

Wat doet het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten?

Wat doet het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten voor mij? Wat als ik tijdelijk werkloos of langdurig ziek word?

Voordelen betaald door het Sociaal fonds

Het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten wordt beheerd door de vakbonden samen met de werkgevers. Het betaalt niet alleen de eindejaarspremie en de syndicale premie. Het staat ook in voor een aantal andere bijkomende vergoedingen en voordelen.

Tijdelijke werkloosheid

Als je werkloos wordt wegens overmacht, technische of economische werkloosheid in het bedrijf waar je werkt, heb je bovenop je dopgeld recht op een bijkomende vergoeding van 3,72 euro per werkdag. De vergoeding is verschuldigd tot het einde van je contract, met een maximum van 111,55 euro per kalenderjaar.
Voorwaarden:

 • Op het ogenblik dat je werkloos wordt gesteld, gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid;
 • Werkloosheidsuitkeringen ontvangen;
 • 65 werkdagen als uitzendkracht bewijzen in het jaar vóór de aanvang van de werkloosheid.

Voortaan moet je geen administratieve formaliteiten meer vervullen om je vergoeding tijdelijke werkloosheid aan te vragen. Deze wordt automatich toegekend en betaald door het Sociaal Fonds.

Langdurige ziekte

Bij langdurige ziekte heb je recht op een bijkomende vergoeding van 40% van de bruto-uitkering van het ziekenfonds. Je krijgt die bijkomende vergoeding vanaf de tweede maand ziekte, voor een periode van maximum drie maanden.
Voorwaarden:

 • Op het ogenblik van de aanvang van de ziekte, minstens 2 maanden anciënniteit hebben in de uitzendsector, over een periode van 4 maanden.
 • Verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid op het ogenblik van de aanvang van de arbeidsongeschiktheid en gewaarborgd loon hebben ontvangen.
 • Bewijs leveren van de volledige periode van arbeidsongeschiktheid.

Wat als ik na uitzendwerk werkloos word?

Wat moet ik doen als ik geen uitzendopdrachten meer krijg? Welke diensten raadpleeg ik?

Het uitzendkantoor geeft je een C4

Als je werkloos wordt, krijg je van het uitzendkantoor een werkloosheidsformulier C4. Daarmee ga je naar de ABVV-werkloosheidsdienst van je woonplaats. Daar kan men je bijstaan met raad en daad. Men zorgt ook voor de betaling van je werkloosheidsvergoeding.

Daarna ga je naar het plaatselijk VDAB-kantoor (in Brussel Actiris of in Wallonië Forem) om je in te schrijven als werkzoekende. Ben je reeds ingeschreven als werkzoekende en heb je niet langer dan 28 kalenderdagen aaneensluitend gewerkt, dan hoef je dit niet te doen.
 

Meer info

Lees meer op www.abvv.be/interim

Terug Top