(0)

Selecteer Regio

Ideologie

Wat verstaan wij onder ideologie? Welke rol speelt ideologie voor het ABVV?


Wat verstaan wij onder ideologie?

Een ideologie is een samenhangend geheel van overtuigingen.

Met een ideologie willen we de wereld verklaren en veranderen.

Een ideologie helpt ons bij de interpretatie van gebeurtenissen en bij de waardering - goed- of afkeuring - van die gebeurtenissen.

Bovendien geeft een ideologie aan of de bestaande situatie moet veranderen. Ze geeft vaak ook een richting van verandering aan.

Waarover handelt een ideologie?

Elke ideologie neemt een standpunt in over een aantal elementen:

• het individu
• de interactie tussen individu en samenleving
• de relatie tussen het individu en zijn fysieke omgeving (hoe gaan we om met de natuur?)
• de aard van de samenleving (bijv. benadrukken we collectieve voorzieningen of individuele vrijheden, of nog: een verplichte sociale zekerheid voor iedereen, of krijgt iedereen de ‘vrijheid’ om zich te verzekeren naar eigen goeddunken)
• de geschiedenis.

Welke rol speelt ideologie voor het ABVV?

Zonder ideologie kunnen we niet begrijpen wat er gebeurt (analyse), waar we naartoe willen (doelstellingen) en hoe we er geraken (strategie).

Zonder ideologie kunnen we geen zinvolle uitspraken doen over maatschappij, individu en collectiviteit (groepen van mensen die samen voor iets staan: van vakbonden tot sportclubs).

Zonder ideologie krijg je geen mensen in beweging.

Met de ABVV-ideologie - net als met elke andere ideologie - is het mogelijk om te analyseren wat zich afspeelt in onze complexer wordende wereld. We kunnen fundamentele oorzaken opsporen, problemen in een ruimere context plaatsen zodat structurele oplossingen mogelijk worden.

Heb je een voorbeeld?

Neem de werkloosheid.

Dat zien we niet als een probleem veroorzaakt door het individu, maar veeleer als een probleem van de wijze waarop onze economie georganiseerd is.

We vinden het daarom onrechtvaardig dat individuen hiervoor moeten opdraaien. Wij gaan daarom voor arbeidsherverdeling, een oplossing gebaseerd op solidariteit.

Wat is de kern van de ABVV-ideologie?

Dat zijn de vier basiswaarden:

  • gelijkheid
  • rechtvaardigheid
  • democratie
  • solidariteit.

Ze vormen de leidraad voor de doelstellingen van het ABVV op de diverse syndicale actieterreinen. De toetssteen voor het denken en handelen in het ABVV.

Waarop baseert het ABVV zijn analyses?

De basis van onze analyses is:

• belangen van arbeid en kapitaal zijn tegengesteld
• het belang van kapitaal is kapitaalaccumulatie (opeenhoping), om meer macht te verwerven
• het belang van arbeid is: werkzekerheid, inkomenszekerheid, een veilige en gezonde werkplek, zelfontplooiing, …

Waar moet het dan naartoe volgens het ABVV?

Het ABVV streeft naar een samenleving met een sociale logica in plaats van een maatschappij die drijft op de concurrentielogica eigen aan het kapitaal.

In onze visie staat democratie centraal: democratie in de economie, en ook in het sociale, culturele en politieke leven.

Hoe komen we tot een samenleving die draait rond een sociale logica?

Onze strategie draait rond een centraal begrip: arbeiderscontrole.

Controle slaat hier zowel op het beheersen van de logica van het kapitaal (toezien op de naleving van overeenkomsten), als op het formuleren van eigen voorstellen.

Controle vraagt dus om informatie. Het recht op informatie wordt vastgelegd in instrumenten zoals bij voorbeeld cao nr. 9 (informatie over werkgelegenheid in de onderneming, bevoegdheden Ondernemingsraad).

Terug Top