(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Petitie: beter statuut voor onderzoekers

De kaasschaaf van Vlaams minister van Begroting Muyters (N-VA) treft ook het Wetenschaps- en Innovatiebeleid. Dat ondergraaft de fundamenten van onze toekomstige economie. Protesteer mee en teken de twee petities.


68 miljoen euro besparingen

Ondanks de sterke nadruk op het belang Wetenschap en Innovatie (W&I) in het Pact 2020 en in het Vlaamse regeerakkoord heeft de huidige Vlaamse regering de voorbije twee jaar ongeveer 68 miljoen euro bespaard op W&I.

In de begroting 2011 betreurt het Vlaams ABVV het ontbreken van een duidelijk meerjarenperspectief op de overheidsinvesteringen in Wetenschaps- en Innovatiebeleid. We verwachten van de Vlaamse regering een duidelijk groeipad naar het behalen van de 3%-norm.

De discussie over het behalen van dit groeipad moet gevoerd worden in termen van het heroriënteren van bepaalde niet-innovatieve vormen van bedrijfssteun (bijv. Strategische investeringssteun, winwinlening,…) en de mogelijkheid tot het aanboren van nieuwe fiscale inkomsten.

Onderzoekers verdienen beter statuut

De besparingen van de afgelopen twee jaar hebben ook gevolgen voor de werkzekerheid van de onderzoekers aan de Vlaams kennisinstellingen.

De laatste 10 jaar is het aantal onderzoekers met bursalen aan Vlaamse universiteiten sterk toegenomen. Zo zijn steeds meer onderzoekers voor hun inkomen afhankelijk van het behalen van een tweede of derde onderzoeksbeurs. Deze evolutie versterkt de neerwaartse druk op de slaagpercentages van de beursaanvragen bij het FWO.

De grote verscheidenheid aan beursstelsels binnen het Vlaamse onderzoekslandschap leidt tot sterk uiteenlopende statuten op het vlak van verloning en sociale rechten voor mensen die in se hetzelfde werk doen, veelal in dezelfde instelling (met eigen reglementen).

Dat het niet over ‘echte’ werknemers (bursalen) gaat en/of niet over medewerkers op de loonlijst van de universiteit zelf, maken dat bepaalde universiteiten hierin een alibi vinden om deze medewerkers op hun werkvloer eenzelfde arbeidsbescherming als het ‘eigen personeel’ te ontzeggen.

Een groep die hierbij bijzondere aandacht verdient zijn de postdocs. Deze onderzoekers beschikken nu vaak over erg onzekere loopbaanperspectieven. Aan deze precariteit kan enerzijds tegemoet gekomen worden door een uitbreiding van het aantal ZAP-mandaten (professoren) – dat de laatste jaren in tegenstelling tot het aantal doctoraten nagenoeg constant bleef – en anderzijds door het (her)invoeren van een systeem van vaste onderzoekers, naar analogie van de vroeger bestaande Vaste Fondsers bij het FWO.

Vlaams ABVV steunt acties onderzoekers

Het Vlaams ABVV verzet zich tegen iedere vorm van precaire tewerkstelling, ook als dit groepen betreft die we daar doorgaans niet meteen mee associëren.

Fundamenteler speelt het bevorderen en aanmoedigen van wetenschappelijk onderzoek en innovatie in onze maatschappijvisie een cruciale rol. Niet alleen omwille van de bijdrage aan het vergroten van de menselijke kennis, maar ook omdat onze economische groei en tewerkstelling er in belangrijke mate op gestoeld is.

Het waarborgen van de aantrekkelijkheid van academische onderzoekscarrières is daarom ook vanuit interprofessioneel oogpunt een belangrijk aandachtspunt.

Teken de petities

Daarom steunt het Vlaams ABVV de twee petities die vanuit het onderzoeksveld werden opgezet om betere financiering en arbeidsvoorwaarden voor onderzoekers te vragen aan de Vlaamse regering:

Contact

  • Mehdi Koocheki - Adviseur  - 02 506 82 15

Zoek op trefwoord

begroting onderzoek Vlaamse Regering

Terug Top