(0)

Selecteer Regio

In actie

Aan het werk als grensarbeider? 

Als je als grensarbeider aan de slag bent of wilt werken dan geeft het ABVV gratis advies en informatie bij vragen over sociale zekerheid (ziekte, werkloosheid, kinderbijslag) en fiscaliteit (waar betaal ik belastingen?)

Info ‘Werkhervatting na afwezigheid wegens medische redenen’ 

Steeds meer werknemers zijn langdurig afwezig van het werk door ziekte. Het regeringsbeleid focust op repressie en wil de langdurig zieke werknemers straffen in plaats van hen te helpen. Het ABVV gelooft in een positieve aanpak.

Interim: informeer je hier 

Meer informatie over je rechten en plichten als uitzendkracht.

Klacht over mijn werkgever 

Als vakbond zijn wij ook bemiddelaar tussen jou en jouw werkgever. Heb je een klacht of probleem, laat het ons weten en we bekijken wat we kunnen doen.

Ondersteuning aan PWA-mandatarissen door ABVV Oost-Vlaanderen 

Voor alle informatie en vragen om ondersteuning kan je bij ons terecht. Sommige vragen worden het best beantwoord door één van onze centrales. We zorgen dan ook voor een dispatch naar de bevoegde personen.

PWA: ABVV is op meerdere punten zeer kritisch ten aanzien van de visie van Muyters 

Het ABVV wil dat de werklozen een waardig inschakelingsparcours krijgen. Daarom moeten we de transitie van PWA naar wijkwerk nauwgezet opvolgen, de pijnpunten kennen en zorgen dat we betrokken blijven bij de organisatie en uitvoering van het systeem onder leiding van de lokale besturen.

PWA: De minister heeft een voorontwerp van decreet Wijk-werken 

Dit voorontwerp geeft de krijtlijnen weer van het wijkwerken. Uitvoeringsbesluiten zijn nodig voor het concrete “wie”, “wat” en vooral “hoe”. PWA blijft bestaan als uitdovend systeem. De gemeenten voorzien in een “uitvoerder”.

PWA: De pro’s en contra’s en de vraag naar bijsturing 

 

PWA: Intentieverklaring vakbonden en engagementsverklaring tussen VVSG en de sociale partners 

Het toeziende oog van de vakbond betekent dat we betrokken zijn bij het nieuwe systeem. De Vereniging van Vlaams Steden en Gemeenten ziet het belang hiervan in en zal onze rol overal promoten.

PWA: Wat betekent dit alles voor onze mandatarissen? 

In 2017 moeten we als goed huisvader onze PWA-bestuurdersrol goed opnemen en zorgen voor een verankering in de nieuwe werking. In 2018 moeten we in de hernieuwde structuren een hernieuwde rol opnemen.

PWA: Wat doet de VDAB met de huidige PWA-werknemers? 

 

PWA: Wat zegt de omzendbrief over de PWA beambten? 

 

PWA: Wat zegt de omzendbrief over de PWA-structuren? 

In de overgangssituatie t.e.m. eind december 2017 blijven de initieel gestelde verplichtingen voor de vzw’s gelden. In de omzendbrief van 12 april 2017 wordt hierop dieper ingegaan.

Recht op dopgeld bij onvoldoend betaald verlof?  

Je moet of wil een aantal weken vakantie nemen. Als je onvoldoende betaald verlof hebt opgebouwd, kan je dit in verschillende situaties aanvullen met dopgeld. Neem contact op met onze werkloosheidsdienst zodat het juiste formulier tijdig wordt ingevuld.

Stakerskaart Oost-Vlaanderen 

Hier kan je een stakerskaart downloaden. Deze mag je dan ingevuld bij jouw beroepscentrale bezorgen. Je beroepscentrale wordt veelal bepaald door de sector waarin je tewerkgesteld bent. Meer info over de centrales, klik hier.

Voor een snelle betaling van je eindejaarspremie 

Breng je formulier naar je dichtsbijzijnde ABVV-kantoor of brievenbus of bezorg het aan je delegee! Want als ABVV-lid ontvang je jouw eindejaarspremie sneller! En als je aan de voorwaarden voldoet, krijg je óók nog een syndicale premie!

Werk je (soms) als uitzendkracht? 

Dan heb jij ook recht op een eindejaarspremie! Als je minstens 65 dagen of 520 uren gewerkt hebt. Maar... welke dagen heb je gewerkt als uitzendkracht? En hoeveel uren werkte je telkens? Daarom ontwikkelde ABVV interim deze app.