(0)

Selecteer Regio

Bookmark and Share

Actie voor meer groene jobs: 28-05-2009

Vlaanderen telt 190.000 werkzoekenden. Kansen om nieuwe duurzame jobs te creëren zijn er wel degelijk, onder meer door woningen energiezuinig te maken. Daarom voerde het Vlaams ABVV actie in Gent.


Groene jobs

Vlaanderen telt 190.000 werkzoekenden en er komen er nog alle dagen bij.

Kansen om nieuwe jobs te creëren zijn er wel degelijk. 800.000 woningen zijn slecht geïsoleerd. 75.000 Vlamingen wachten op een sociale woning.

Het Vlaams ABVV eist dat de overheid via grootscheepse sociale investeringen en goedkope leningen helpt onze woningen energiezuinig te maken en 150.000 huurwoningen bijbouwt.

Tienduizenden jobs liggen zo voor het grijpen.

  • In de bouwsector zouden er tegen 2020 10.000 bijkomende jobs kunnen zijn, bovenop de 170.000 bestaande jobs.
  • In de sector van de hernieuwbare energie kunnen tegen 2020 40.000 mensen aan de slag.
  • Investeren in openbaar vervoer maakt mensen mobieler, is goed voor het leefmilieu en leidt tot bijkomende werkgelegenheid: 1 miljoen geïnvesteerde euro’s kunnen 50 jobs opleveren.
  • Maar ook de waterkwaliteit moet hersteld worden, vervuilde bodems moeten gereinigd worden en de kwaliteit van de natuur en de open ruimte moet opgekrikt worden: ook dat levert nog eens vele duizenden bijkomende jobs op.

Onze eisen

1. Groene jobs? Ja, maar niet ten koste van de werknemers

De geleidelijke omvorming van de economie moet ervoor zorgen dat steeds meer jobs in de energiesector, de industrie, de handel en diensten bijdragen tot het behouden of het verbeteren van de milieukwaliteit zodat ze ‘groene jobs’ worden.

Met de term ‘groene jobs’ bedoelen we niet in de eerste plaats jobs in een aantal “milieusectoren” (recyclage, natuurbeheer, ...), maar werkgelegenheid in alle sectoren, in de mate dat deze door de structurele verandering van de economie “vergroenen”.

Een “vergroening” van de economie zal zeker verschuivingen teweegbrengen.Voor wie dreigt werkloos te worden moet er maximaal preventief ingezet worden op begeleiding en opleiding. Investeren in onderwijs zal cruciaal zijn om de overgang naar een duurzame economie mogelijk te maken.

2. Voer een industrieel beleid dat zorgt voor het milieu en voor meer jobs

We moeten een gezonde mix tussen een kennis- en industriële economie hebben en houden. Investeren in groene technologie zal beslissend zijn voor de concurrentiekracht van de Vlaamse bedrijven.

In de klassieke industriële sectoren kunnen er heel wat groene jobs gecreëerd worden door de invoering van milieuvriendelijke productietechnieken of het overschakelen op een duurzamer productengamma.

Het economisch ondersteuningsbeleid en het innovatiebeleid moeten voorrang geven aan klimaat- en milieuvriendelijke activiteiten of processen. De overheid kan de ontwikkeling van een duurzame economie en milieu-innovatie uiteraard ook stimuleren door het kopen van duurzame of innovatieve producten.

3. Zet in op energiebesparing in gebouwen

800.000 woningen in Vlaanderen zijn slecht geïsoleerd en beschikken zelfs niet over dakisolatie. Vooral op de huurmarkt blijft de situatie schrijnend. Grofweg is op de huurmarkt één op vier woningen van slechte kwaliteit, in de eigendomsmarkt één op tien. Huurders bevinden zich ook vaker in een kwetsbare situatie.

Maak van alle Vlaamse woningen een energiezuinige woning. Lagere energiefacturen, een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot en een verbeterde leefkwaliteit zijn het gevolg. Bovendien wordt de activiteit in de bouwsector aangezwengeld, worden 10.000 nieuwe jobs gecreëerd en worden de 170.000 bestaande jobs in de sector gevrijwaard.

Ook de energieprestaties van de 135.000 sociale woningen moeten drastisch verbeteren. Tegen 2020 zullen er 65.000 sociale woningen bijkomen. Dat moeten lage-energiewoningen zijn..

4. Zet in op duurzame energie

Inzetten op milieuvriendelijke energie betekent inzetten op toekomstgerichte technologie met een hoog werkgelegenheidspotentieel. Tegen 2020 kunnen 40.000 mensen actief zijn in de sector van de hernieuwbare energie in Vlaanderen, nagenoeg een vertienvoudiging tegenover vandaag.

Er wordt te weinig geïnvesteerd in de energiesector. Het is hoog tijd om te investeren in nieuwe, schone elektriciteitsproductie door nieuwe spelers, zodat we kunnen evolueren naar een zekere, betaalbare en duurzame energievoorziening. Alleen op die manier kunnen we de vervuilende steenkoolcentrales en de kerncentrales op termijn sluiten.

In 2020 moet een vijfde van de elektriciteitsvraag gedekt worden door hernieuwbare energiebronnen. Een ring van windmolenparken in de Noordzee kan ervoor zorgen dat Europa in de toekomst volledig energieonafhankelijk wordt. De tewerkstelling die de bouw en het beheer van de Noordzeering zou opleveren, is indrukwekkend: ruim 700.000 jobs.

5. Investeer in meer en beter openbaar vervoer

Recent stelde De Lijn haar Mobiliteitsvisie 2020 voor, een ambitieus programma voor de verbetering en verdere uitbouw van het openbaar vervoer in Vlaanderen.

Men schat dat er per miljoen geïnvesteerde euro 50 bijkomende jobs (direct en indirect) gecreëerd worden. Het totaal aantal bijkomende jobs dat bij het realiseren van deze verdere uitbouw van het openbaar vervoer in Vlaanderen kan gecreëerd worden, beloopt dan ook in de tienduizenden.

6. Werk aan het herstel van de waterkwaliteit, de open ruimte, natuur en bodem

Een versnelde uitvoering van riolerings-, collecterings- en zuiverings-infrastructuur kan tijdelijk heel wat extra jobs opleveren.

Vandaag werken ongeveer 14.000 mensen in de groensectoren. Dat zouden er nog veel meer kunnen zijn indien er werk wordt gemaakt van de belangrijkste uitdagingen.

Er is duidelijk nood aan meer en betere natuur in Vlaanderen. De gewenste bos- en natuurstructuur moet worden gerealiseerd, er moeten multifunctionele stadsbossen worden aangelegd, er moet dringend geïnvesteerd worden in natuurherstel, natuurontwikkeling en bodemsanering. Hierdoor kunnen duizenden bijkomende jobs gecreëerd worden.

Actie

Daarom voerde het Vlaams ABVV op donderdag 28 mei 2009 actie in Gent.

Niet toevallig op de Gasmetersite in de Rabotwijk: het domein waar vroeger de Alcatalfabriek was en vele jobs zijn verloren gegaan. Volgend jaar wordt er gestart met de bouw van 500 nieuwe woningen, waarvan een deel sociale woningen en superenergiezuinige woningen. Dat zorgt meteen ook voor veel nieuwe - groene - jobs.

Politici van vier partijen werden aan de tand gevoeld over hoe zij duurzame jobs willen creëren:

  • Bart Van Malderen (SP.A)
  • Filip Watteeuw (Groen!)
  • Henk Heyerick (CD&V)
  • Luc Maes (Open VLD).

Meteen kregen ze ook de kans de daad bij het woord te voeren en - het bekende tv-programma The Block achterna - ter plaatse een noodwoning te isoleren.

Dit was de derde en laatste actie over het memorandum van het Vlaams ABVV voor de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009.

Downloads

Lees ook

Zoek op trefwoord

acties groene jobs

Terug Top