(0)

Selecteer Regio

PWA: Wat zegt de omzendbrief over de PWA beambten?

 


De beambten werden naar Vlaanderen overgeheveld. Van de 320 PWA-beambten (217 VTE) die zijn overgekomen, verrichten 182 van hen nog een (gedeeltelijke) PWA-opdracht. Bij deze 320 zijn ook 28 beambten die actief zijn in een DCO maar die een tijdelijke onderbreking van hun functie aanvroegen via een jaar onbetaald verlof. In elke regio werden er via HR, gesprekken gevoerd om na te gaan welke noodzakelijke personeelsinzet er per kantoor vereist is om een goede dienstverlening te organiseren voor PWA-werknemers en gebruikers. De weging per regio verschilt omdat er voorafgaandelijke geen afbakening van parameters werd vooropgesteld. In sommige regio’s werden naast de kwantitatieve elementen (aantal PWA-werknemers, gebruikers) ook kwaliteitsaspecten in kaart gebracht (huisbezoeken, beschikbaarheid, evaluaties) om het noodzakelijk aantal personeelsleden te bepalen. Dit resulteert in een dienstverleningsspectrum tussen minimale dienstverlening via zitdag per week versus een opvolging en begeleidingsondersteuning in andere PWA-kantoren met permanente beschikbaarheid. In die zin mag de gelijke toegang tot het stelsel niet verhinderd worden door een afbouw van de VDAB-dienstverlening en moeten concrete vaststellingen daaromtrent snel gemeld worden. Mede omdat men de oude gemeentelijke structuren en unieke toegangswegen tot het stelsel via de huidige wetgeving laat verder gedijen tot bij de invoering van wijk-werken.

Zoals reeds aangegeven waren er verschillende scenario’s gangbaar voor de PWA-beambten die overgekomen zijn.

  • Een heel aantal is gestopt met PWA-activiteiten en neemt een volledig nieuwe functie op (69 VTE).
  • Een evenredig groot aantal combineert de PWA-opdracht met een VDAB-functie (60 VTE). Waarbij de meest voorkomende verdeelsleutel tijd 1/5 PWA-opdracht vs 4/5 VDAB.
  • Daarnaast zijn er ook VDAB-medewerkers (de voormalige PWA-beambte) die enkel voor één of meerdere PWA-kantoren werken (88 VTE). Zij zetten de PWA- werkzaamheden verder.

In heel Vlaanderen zijn er naar analogie met de RVA-werking 15 coördinatoren aangesteld die de hiërarchische aansturing voorzien. Zij maken ook deel uit van datzelfde contingent en zijn zoals hierboven beschreven vaak ook deels tewerkgesteld in een andere VDAB-functie. Naast de opvolging van de beambten zal deze persoon ook fungeren als lokaal aanspreekpunt in de voorbereiding van het wijk-werken.

Quasi alle beambten die dat wensten konden overstappen naar een volledig nieuwe functie. De anderen kregen de belofte dat zij bij het beëindigen van het PWA-stelsel de overstap naar een nieuwe VDAB-opdracht kunnen maken. De voormalige PWA-beambten kwamen terecht in een functie als administratief medewerker, bemiddelaar of expert regie VDAB. De inschaling verliep volgens het salaris- en functieniveau dat van toepassing was bij de RVA. Het grootste knelpunt bij de inschaling is het inbrengen van de maaltijdcheques als looncomponent om tot hetzelfde loonbarema te komen. Dit resulteert onder andere in lagere bijdrages en uitgestelde vergoedingen zoals eindejaarspremie en pensioenen. Daarnaast is de vraag of de bonificatietoeslag van de nieuwe federale loopbanen die vanaf 01/01/2017 voor 95% van de federale ambtenaren wordt toegekend (na drie positieve evaluaties) nog niet uitgeklaard. Dit is vooral een financiële aderlating voor de ambtenaren die geen competentiepremie kregen.

De toewijzing aan de PWA-opdracht is een tijdelijk gegeven voor de PWA-opdrachten. Vanaf 01 januari 2018 zal met de start van het wijk-werken overgegaan worden naar een nieuwe detachering van zo’n 100 VDAB-medewerkers. Vermoedelijk zal HR deze functies openstellen en alle medewerkers de kans geven daarop te kandideren. Vrees is dat medewerkers niveau C die nu tewerkgesteld zijn als VDAB-medewerker PWA (de voormalige PWA-beambte) niet in aanmerking zullen komen voor deze functies. De functie van bemiddelaar wordt namelijk enkel opengesteld voor de niveaus A/B. Zij kunnen enkel via het behalen van een EVC de toelatingsvoorwaarde aantonen.

In de periode tussen 1 januari 2017 en 1 januari 2018 worden de taken die de PWA-beambten opnemen gereduceerd tot hoofdzakelijk dienstverleningsopdrachten. De overheadtaken die in hoofde van het bestuur wettelijk zijn verankerd kunnen niet langer door hen worden uitgevoerd.

Welke taken kunnen niet meer:

  • Opmaken van agenda en notuleren van verslagen RvB/AV/DB 
  • Initiëren en ondersteunen van activiteiten die de vzw PWA verbindt als rechtspersoon. Hieronder verstaan we onder meer het afsluiten/verbreken van alle mogelijke contracten. Wat ook betekent dat de PWA-arbeidsovereenkomst voor de PWA’er niet langer door de VDAB-medewerker PWA mag ondertekend worden. 
  • Ondersteunen van de vzw bij aanpassing van het maatschappelijk doel van de vzw PWA na het verdwijnen van de PWA-opdracht. 
  • Alle activiteiten die verband houden met dienstencheques-activiteiten.

De statutaire beambten zijn overgenomen door de VDAB conform hun aanstelling of benoemingsbesluit (hoofdzakelijk dus voltijds). Voor contractuele deeltijdse kon geen voltijdse overname gegarandeerd worden. Maar voor personen die minder dan een halftijds contract hadden werd een oplossing gezocht mede door onze tussenkomst. Hun contract werd opgetrokken naar 50% of naar de oorspronkelijke tewerkstellingsbreuk bij aanvang van het contract.

De VDAB-site voorziet bijkomende informatie voor bestuurders en personeelsleden: http://partners.vdab.be/wijk-werken
Hier kunnen alle officiële richtlijnen en omzendbrieven ‘wijk-werken’ worden geconsulteerd!

Omtrent de personeelsvragen kan u ook de ACOD-verantwoordelijke bij VDAB contacteren: Tilly Troost: 0497/519.127 of tilly.troost@vdab.be.

Downloads

Terug Top

Deze internetsite maakt gebruik van cookies. Dit doen we om uw surfervaring op deze website beter te maken.
U kunt ten alle tijde deze cookies weigeren of verwijderen door de instellingen in uw browser aan te passen.
Meer informatie hierover vindt u op https://www.aboutcookies.org/

Als u gewoon verder surft, geeft u toestemming om deze cookies te gebruiken.