(0)

Selecteer Regio

PWA: De minister heeft een voorontwerp van decreet Wijk-werken

Dit voorontwerp geeft de krijtlijnen weer van het wijkwerken. Uitvoeringsbesluiten zijn nodig voor het concrete “wie”, “wat” en vooral “hoe”. PWA blijft bestaan als uitdovend systeem. De gemeenten voorzien in een “uitvoerder”.


Krijtlijnen van het voorontwerp decreet Wijk-werken (ontwerp in bijlage)

Doelgroep
Daar waar in de conceptnota enkel uitkeringsgerechtigde werkzoekenden konden toetreden tot wijk-werken, wordt dit in het voorontwerp uitgebreid naar alle niet-werkende werkzoekenden én leefloners. De basisdoelstelling blijft wel dat de betrokkene met een grote afstand tot de arbeidsmarkt reële werkervaring kan opbouwen in functie van een traject naar werk gericht op het normaal economisch circuit. Er zijn geen competentieversterkende elementen zoals begeleiding en technische ondersteunging op de werkvloer ingebouwd. Daarom wordt het ‘behoud van de reeds verworven’ competenties als finaliteit ingeschreven.
De huidige PWA-werknemers kunnen tot aan het pensioen in het stelsel blijven voor zolang er geen andere opties kunnen gelicht worden. Zij zullen allen gescreend worden tegen uiterlijk eind 2017. En de wijkwerkers blijven beschikbaar voor de arbeidsmarkt gedurende hun wijk-werken. De vrijstelling voor personen met gedeeltelijke ongeschiktheid in combinatie met PWA/wijk-werken blijft behouden.

Overeenkomst
De wijk-werkovereenkomst wordt geconcipieerd vanuit de oude PWA-wetgeving, met name de wet op de PWA-arbeidsovereenkomst. Deze wetgeving blijft namelijk een federale bevoegdheid.
In de toepassing betekent dit dat er een beperkt afsprakenkader en elementaire toepassing van bv de wet op het welzijn is. Maar de wijk-werkovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van de wet op AO van 1978. Zo worden er bijvoorbeeld geen opzeg- noch verbrekingsvergoedingen voorzien voor de wijkwerkers bij het vroegtijdig beëindigen van het contract.

Regie
Het voorontwerp wijk-werken is volledig afgestemd op de dynamiek van de lokale besturen. Heel wat regietaken worden toevertrouwd aan de gemeenten. Zij moeten instaan voor het detecteren van noden, verfijnen van de Vlaamse lijst toegelaten activiteiten, bewaken en handhaving van het principe van niet-verdringing van reguliere arbeid en het coördineren van de samenwerking met VDAB en de organisator. Daarnaast staan ze in voor de communicatie met de gebruikers, het sensibiliseren van de burgers m.b.t. dit stelsel, en fungeren ze als doorgeefluik voor mogelijke werkplekken.
De gemeenten (en/of OCMW’s) kunnen voor de uitvoering van al deze taken de keuze maken om samen te werken met andere gemeenten of partners.

Werkingsprincipes
Daarnaast zal de gemeente ook de organisator van het wijk-werken op hun grondgebied kunnen aanduiden. Zij kunnen ook de keuze maken om zelf uitvoerder van dit systeem te worden. De enige voorwaarde die nu reeds bekend is, bepaalt dat die gemeente minstens zestigduizend inwoners heeft. Zoniet kunnen zij een samenwerkingsverband met gemeenten/OCMW’s of partners aangaan dat een grondgebied omvat van zestigduizend inwoners. De andere voorwaarden komen in uitvoeringsbesluiten.
Bij gebrek aan interesse vanuit de gemeenten zal de VDAB zelf instaan voor een gebied dekkende dienstverlening.
De wijkwerker zelf kan los van de eventuele samenwerkingsverbanden actief zijn op het hele grondgebied van het Vlaamse gewest.

Taken VDAB
De VDAB faciliteert dit systeem o.a. met een IT-tool. Het zal een platform beschikbaar stellen waar alle betrokkenen de nodige info vinden en de nodige registraties kunnen op uitvoeren.
VDAB zal daarbij ook instaan voor personeel dat operationele ondersteuning biedt aan de wijk-werkorganisatoren. Dit nieuwe gegeven is echter een doorslag van de oude detachering van beambten via de RVA.
Bovendien moet VDAB garant staan voor een gebied dekkend aanbod, waarbij het indien nodig op zoek zal gaan naar partners via een uitbesteding en krijgt het ook een rol in het smeden van goede banden met lokale besturen.

Taken wijk-werkorganisator
Deze operator wordt aangeduid door het lokale bestuur en zal instaan voor alle praktische taken zoals het matchen van vraag en aanbod, registraties, info verschaffen, opvolging van activiteiten wijkwerker ed. Hij maakt hierbij gebruik van de IT-tool VDAB en wordt hierin bijgestaan door personeel ter beschikking gesteld door de VDAB.

Vergoeding
Het behoud van een vergoeding is verankerd in de federale wetgeving en toegestaan door minister Muyters. De hoogte van het bedrag zal pas in een uitvoeringsbesluit worden opgenomen. Dit in tegenstelling tot een eerdere verklaring van de minister, die stelde dat het minimumbedrag zou behouden blijven.

Duurtijd
In tegenstelling tot de standaard van 6 maanden met mogelijke verlenging, stelt men nu finaal een maximaal traject van 12 maanden voor. De concrete duurtijd wordt op maat aangepast en dit in functie van de afstand tot de arbeidsmarkt. Deze beperking geldt dus niet voor alle huidige PWA-werknemers die bij gebrek aan alternatieven toch in het stelsel kunnen blijven.

Betrokkenheid sociale partners
De sociale partners worden niet expliciet vermeld in het voorontwerp. Maar gemeenten kunnen voor de uitvoering van het wijk-werken wel opteren voor een bestaand partnerschap, zoals de huidige vzw’s.

Downloads

Terug Top

Deze internetsite maakt gebruik van cookies. Dit doen we om uw surfervaring op deze website beter te maken.
U kunt ten alle tijde deze cookies weigeren of verwijderen door de instellingen in uw browser aan te passen.
Meer informatie hierover vindt u op https://www.aboutcookies.org/

Als u gewoon verder surft, geeft u toestemming om deze cookies te gebruiken.